คุณอยู่ที่: HomeITAประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต

"สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดสำราญ ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต"

"Hadsumran District Public Health Office Zero Tolerance"

Ver.ภาษาไทย

Ver.ภาษาอังกฤษ

 

ผู้บริหาร

รปภาพ ผบรหาร

Joomla templates by Joomlashine