คุณอยู่ที่: Homeเกี่ยวกับหน่วยงานUncategorised

MOIT11 [หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน]

1.  บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน15 วัน                                                   (รอบ6 เดือนตั้งแต่1 ตุลาคม2564 – 30 มีนาคม2565)

2.  บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนที่มีการวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไขเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบและขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน

3.  มีรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนรอบ6 เดือนมีการวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

            3.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

           3.2 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน

เกี่ยวกับหน่วยงาน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดสำราญ

หมู่ที่ 9 ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง 92120

หมายเลขโทรศัพท์ , หมายเลขโทรสาร  075-208788 

http://satahadsumran.com

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

แผนที่ตั้งหน่วยงาน

https://goo.gl/maps/YpdpfTgCarnwNSCx8

 

MAP

โครงสร้างการบริหารงาน

โครงสรางสสอ. ปรบปรง  3 มค 65 page-0001

struck 022

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสุขภาพ

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอหาดสำราญ ปี  2564

 

วิสัยทัศน์

ระบบบริการสุขภาพมีมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดีเครือข่ายสุขภาพเข้มแข็ง 

พันธกิจ

         1. ส่งเสริมและพัฒนาภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วม ในการจัดการระบบสุขภาพ

          2. พัฒนาระบบบริการและคุณภาพบริการ

          3. พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านสาธารณสุข

          4. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์

          1. ลดอัตราป่วย/ตาย ด้วยโรคที่เป็นปัญหา

          2. ประชาชนได้รับบริการมีคุณภาพและมาตรฐาน

          3. บุคลากรมีสมรรถนะ และมีความสุข

          4. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

 

กลยุทธ์

          1. ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ

          2. บริการเป็นเลิศ

          3. บุคลากรเป็นเลิศ

          4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล 

 

 

 

person

ผู้บริหาร

ผบรหาร ลงเวป 2566

สาธารณสุขอำเภอหาดสำราญ

(นายสรรเสริญ เส้งขาว)

เบอร์ติดต่อ 087-2679664

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

complain

Joomla templates by Joomlashine