คุณอยู่ที่: Homeข่าวเด่นEB4 [หน่วยงานมีมาตรการ และการวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และจัดหาพัสดุปีงบประมาณ พ.ศ.2564]

ข่าวเด่น

EB4 [หน่วยงานมีมาตรการ และการวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และจัดหาพัสดุปีงบประมาณ พ.ศ.2564]

EB4.1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

          1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็ปไซด์ของหน่วยงาน

          1.2 หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ

          1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

          1.4 การมอบหมายการปิดประกาศ / ภาพถ่ายการเผยแพร่แผนบนบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

EB4.2 รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน

           2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็ปไซด์ของหน่วยงาน

           2.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

EB4.3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้อื่น ข้อเสนอหรือคู่สัญญา

           3.1 บันทึกข้อความเสนอมาตรฐาน กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

           3.2 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็ปไซด์ของหน่วยงาน

          3.3 หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณพ.ศ.2564 / แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงาน

ผู้บริหาร

ผบรหาร ลงเวป 2566

สาธารณสุขอำเภอหาดสำราญ

(นายสรรเสริญ เส้งขาว)

เบอร์ติดต่อ 087-2679664

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

complain

Joomla templates by Joomlashine