คุณอยู่ที่: Homeข่าวเด่นEB7 [หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ]

ข่าวเด่น

EB7 [หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ]

EB7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

EB7.1 บันทึกข้อความลงนามในประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดสำราญ เรื่อง มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทะิ์การปฏิบัติงานต่ำ

EB7.2 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดสำราญ เรื่อง มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทะิ์การปฏิบัติงานต่ำ

EB7.3 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทะิ์การปฏิบัติงานต่ำ ตามแบบจัดทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง

EB7.4 ภาพถ่ายหลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจภายในองค์กร

EB7.5 หนังสือแจ้งเวียนขั้นตอนการดำเนินงานตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ.2552

ผู้บริหาร

ผบรหาร ลงเวป 2566

สาธารณสุขอำเภอหาดสำราญ

(นายสรรเสริญ เส้งขาว)

เบอร์ติดต่อ 087-2679664

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

complain

Joomla templates by Joomlashine