ข่าวเด่น

EB 12 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

EB 12 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

EB12.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

EB12.2 สรุปรายงานการประชุมการนำเสนอข้อมูลการนำเสนอข้อมูลสาธารณสุข และการเสนอความคิดเห็นการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

EB12.3 ภาพกิจกรรมการประชุม