ข่าวเด่น

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

EB 13 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซด์ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดสำราญ

EB13.1 บันทึกข้อความลงนามในประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดสำราญ เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการทุจริต การให้หรือรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB13.2 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดสำราญ เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการทุจริต การให้หรือรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB13.3 หนังสือแจ้งเวียน

EB13.4 บันทึกข้อความรายงานผลตามมาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน