ข่าวเด่น

EB 18 หน่วยงานมีการรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

EB 18 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซด์ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดสำราญ

EB18.1 บันทึกข้อความรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนฯ เสนอผู้บริหาร

EB18.2 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนฯ