ข่าวเด่น

EB 21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB 21 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซด์ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดสำราญ

EB21.1 บันทึกข้อความเชิญประชุม

EB21.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม

EB21.3 รายงานการประชุม

EB21.4 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร

EB21.5 ภาพถ่ายประกอบ