คุณอยู่ที่: Homeข่าวเด่นMOIT 14 [หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบน ในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ]

ข่าวเด่น

MOIT 14 [หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบน ในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ]

1. บันทึกข้อความลงนามในประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดสำราญ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของประทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงา

2. ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดสำราญ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของประทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

3. หนังสือแจ้งเวียน

4. คำประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

5. ภาพถ่ายกิจกรรมการประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ระบุวัน เวลา สถานที่

6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารระผ่านเว็บไซด์

ผู้บริหาร

ผบรหาร ลงเวป 2566

สาธารณสุขอำเภอหาดสำราญ

(นายสรรเสริญ เส้งขาว)

เบอร์ติดต่อ 087-2679664

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

complain

Joomla templates by Joomlashine