คุณอยู่ที่: Homeข่าวเด่นMOIT10 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน (2566)

ข่าวเด่น

MOIT10 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน (2566)

1.      บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน จำนวน 2 รอบ คือรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 65–31 มีนาคม 66) รอบ 12 เดือน (1 เมษายน – 31 สิงหาคม 66)

     (1) สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

     (2) สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน

2.      รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ตามข้อ (1) และข้อ(2) รอบ 6 เดือน /รอบ 12 เดือน ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

      2.1รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

      2.2รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

3.      แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน

ผู้บริหาร

ผบรหาร ลงเวป 2566

สาธารณสุขอำเภอหาดสำราญ

(นายสรรเสริญ เส้งขาว)

เบอร์ติดต่อ 087-2679664

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

complain

Joomla templates by Joomlashine