คุณอยู่ที่: Homeข่าวเด่นMOIT 12 หน่วยงานมีมาตรการ “การป้องกันการรับสินบน” ที่เป็นระบบ(2566)

ข่าวเด่น

MOIT 12 หน่วยงานมีมาตรการ “การป้องกันการรับสินบน” ที่เป็นระบบ(2566)

ไตรมาสที่ 2 หรือไตรมาสที่ 3

1.  บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง หรือประกาศ หรือข้อสั่งการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน

2.  มีคำสั่ง หรือประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ และระบุการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม ในปีงบประมาณ 2566  ตามข้อมูลประกอบคำถาม ประเด็น   ข้อ 1 ถึงข้อ 5 ตามที่หน่วยงานกำหนด

    2.1ประกาศเจตนารณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

     2.2 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

     2.3ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนประเต็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

     2.4ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต และและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ มาตรการใช้รถราชการ มาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทน มาตรการจัดหาพัสดุ และมาตรการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา

3.  มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

4.  มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารระผ่านเว็บไซด์

         ไตรมาสที่ 4

1.   บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบ รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ตามข้อมูลประกอบคำถาม ประเด็นข้อ 1 ถึงข้อ 5 ตามที่หน่วยงานกำหนด

2.   มีรายงานสรุปผลการกำกับติดตามมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประเด็นข้อ 1 ถึงข้อ 5 ตามที่หน่วยงานกำหนด

           3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารระผ่านเว็บไซด์

ผู้บริหาร

ผบรหาร ลงเวป 2566

สาธารณสุขอำเภอหาดสำราญ

(นายสรรเสริญ เส้งขาว)

เบอร์ติดต่อ 087-2679664

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

complain

Joomla templates by Joomlashine