คุณอยู่ที่: Homeข่าวเด่น

ข่าวเด่น

EB24 [หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน]

EB24 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซด์ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดสำราญ

EB24.1 บันทึกข้อความลงนามในประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และขออนุญาตเผยแพร่ประกาศฯ บนเว็บไซด์

EB 24.2 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

EB 24.3 แนวปฏิบัติเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศหรือคุกคามทางเพศ

EB 24.4 หนังสือแจ้งเวียน

EB3 [หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ]

EB3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซด์ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดสำราญ

EB3.1 ร้อยละของจำนวนรายการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

EB3.2 ร้อยละของจำนวนงบประมาณ ที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

EB3.3 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ประจำปีพ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา ตามองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ

EB3.4 บันทึกข้อความรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ประจำปีพ.ศ.2563 พร้อมขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็ปไซด์ของหน่วยงาน

Page 9 of 22

ผู้บริหาร

ผบรหาร ลงเวป 2566

สาธารณสุขอำเภอหาดสำราญ

(นายสรรเสริญ เส้งขาว)

เบอร์ติดต่อ 087-2679664

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

complain

Joomla templates by Joomlashine