คุณอยู่ที่: Homeข่าวเด่น

ข่าวเด่น

EB 22 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด "จิตพอเพียงต้านทุจริต"

EB 22 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด "จิตพอเพียงต้านทุจริต"

EB22.1 คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดสำราญ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรณรงค์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต 

EB22.2 ภาพกิจกรรมการประกาศและแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

EB22.3 ภาพกิจกรรมการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต

EB22.4 บันทึกข้อความรายงานผลการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

EB 9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

EB 9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

EB9.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

EB9.2 โครงการฯ

EB9.3 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม

EB9.4 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบ

EB9.5 รายงานการอบรม

EB9.6 ภาพกิจกรรม

EB1 [หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงาน]

EB1 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซด์ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดสำราญ

EB1.1 บันทึกข้อความแต่งตั้งผู้ดูแลเว็บไซด์

EB1.2 คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดสำราญ เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลเว็บไซด์

EB 1.3 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดสำราญ เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะเว็ปไซด์ของหน่วยงาน พ.ศ.2561

EB1.4 บันทึกข้อความรายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงาน 

Page 2 of 22

ผู้บริหาร

ผบรหาร ลงเวป 2566

สาธารณสุขอำเภอหาดสำราญ

(นายสรรเสริญ เส้งขาว)

เบอร์ติดต่อ 087-2679664

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

complain

Joomla templates by Joomlashine