คุณอยู่ที่: Homeข่าวเด่น

ข่าวเด่น

EB8 หน่วยงานมีการรายงานผลการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่นและระดับดีมาก ในที่เปืดเปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ

 EB8 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซด์ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดสำราญ

EB8.1 บันทึกข้อความลงนามประกาศและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

EB8.2 - ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดสำราญ เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการ ในระดับดีเด่นและดีมาก

           - ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดสำราญ เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการ ในระดับดีเด่นและดีมาก

 EB8.3 การเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่นและดีมาก

EB9

EB9 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB9.1 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน

EB9.2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

EB9.3 แผนปฏิบัติการเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอหาดสำราญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

EB9.4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

EB9.5 หลักเกณฑ์ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน

EB9.6 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง/การวิเคราะห์ปีที่ผ่านมา/แผนประจำปี/แบบ สขร.1

EB9.7 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดสำราญ ผ่านทางเว็ปไซด์ กลุ่มไลน์ และบอร์ดประชาสัมพันธ์

MOIT 13 [หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบน]

1. บันทึกข้อความลงนามในประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดสำราญ                                                                                 เรื่อง มาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน

2. ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดสำราญ                                                                                                                      เรื่อง มาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ 

            ประเด็นข้อ 1

            ประเด็นข้อ 2

            ประเด็นข้อ 3

            ประเด็นข้อ 4

            ประเด็นข้อ 5

            ประเด็นข้อ 6

3. หนังสือแจ้งเวียน

4. บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบประเด็นข้อ 1 ถึงข้อ 6

5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารระผ่านเว็บไซด์

MOIT 12 [หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน]

1. มีหลักฐานการจัดโครงการ/กิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานที่ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – วันที่ 31 สิงหาคม 2565

     1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน

     1.2 โครงการ/กิจกรรม

2. มีรายงานการประชุมโครงการ/กิจกรรมที่แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมวางแผนและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามภารกิจที่เลือก

3. มีรายงานการประชุมโครงการ/กิจกรรมที่แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมวางแผนและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ

4. มีรายงานสรุปผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม   ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ

5. มีภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม

6. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารเพื่อรับทราบ สั่งการ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน

7. แบบเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน

MOIT 14 [หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบน ในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ]

1. บันทึกข้อความลงนามในประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดสำราญ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของประทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงา

2. ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดสำราญ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของประทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

3. หนังสือแจ้งเวียน

4. คำประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

5. ภาพถ่ายกิจกรรมการประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ระบุวัน เวลา สถานที่

6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารระผ่านเว็บไซด์

Page 13 of 19

ผู้บริหาร

ผบรหาร ลงเวป 2566

สาธารณสุขอำเภอหาดสำราญ

(นายสรรเสริญ เส้งขาว)

เบอร์ติดต่อ 087-2679664

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

complain

Joomla templates by Joomlashine