คุณอยู่ที่: Homeข่าวเด่น

ข่าวเด่น

EB8 หน่วยงานมีการรายงานผลการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่นและระดับดีมาก ในที่เปืดเปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ

 EB8 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซด์ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดสำราญ

EB8.1 บันทึกข้อความลงนามประกาศและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

EB8.2 - ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดสำราญ เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการ ในระดับดีเด่นและดีมาก

           - ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดสำราญ เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการ ในระดับดีเด่นและดีมาก

 EB8.3 การเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่นและดีมาก

MOIT 1 หน่วยงานมีการวางระบบโดยกำหนดมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน

๑. คำสั่ง/ประกาศ ที่ระบุกรอบแนวทาง

   ๑.๑ มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามคำสั่ง/ประกาศ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน

   ๑.๒ คำสั่ง/ประกาศ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ในการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลเว็บไซด์

   ๑.๓ มีประกาศกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน ตามมาตรฐานเว็บไซด์ภาครัฐ (Government Website Standard)

   ๑.๔ แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน

๒. รายงานผลการกำกับติดตามเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน ในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖)

   ๒.๑ มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานฯ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน

   ๒.๒ มีรายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน ในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖)

   ๒.๓ แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน

 

 

EB9

EB9 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB9.1 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน

EB9.2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

EB9.3 แผนปฏิบัติการเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอหาดสำราญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

EB9.4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

EB9.5 หลักเกณฑ์ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน

EB9.6 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง/การวิเคราะห์ปีที่ผ่านมา/แผนประจำปี/แบบ สขร.1

EB9.7 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดสำราญ ผ่านทางเว็ปไซด์ กลุ่มไลน์ และบอร์ดประชาสัมพันธ์

MOIT 10 หน่วยงานมีสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ

ไตรมาส 2 (สรุปผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน)

1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ตามข้อ (1) และข้อ (2) ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน

2. มีรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ตามข้อ (1) และข้อ(2) รอบ 6 เดือน ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567) ประกอบด้วย

         2.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

         2.2 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน

ไตรมาส 4 (สรุปผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน)

1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ตามข้อ (1) และข้อ (2) ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน

2. มีรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ตามข้อ (1) และข้อ(2) รอบ 12 เดือน ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 31 สิงหาคม 2567) ประกอบด้วย

         2.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

         2.2 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน

Page 13 of 27

ผู้บริหาร

ผบรหาร ลงเวป 2566

สาธารณสุขอำเภอหาดสำราญ

(นายสรรเสริญ เส้งขาว)

เบอร์ติดต่อ 087-2679664

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

complain

Joomla templates by Joomlashine