คุณอยู่ที่: Homeวิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสุขภาพ

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอหาดสำราญ ปี  2564

 

วิสัยทัศน์

ระบบบริการสุขภาพมีมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดีเครือข่ายสุขภาพเข้มแข็ง 

พันธกิจ

         1. ส่งเสริมและพัฒนาภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วม ในการจัดการระบบสุขภาพ

          2. พัฒนาระบบบริการและคุณภาพบริการ

          3. พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านสาธารณสุข

          4. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์

          1. ลดอัตราป่วย/ตาย ด้วยโรคที่เป็นปัญหา

          2. ประชาชนได้รับบริการมีคุณภาพและมาตรฐาน

          3. บุคลากรมีสมรรถนะ และมีความสุข

          4. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

 

กลยุทธ์

          1. ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ

          2. บริการเป็นเลิศ

          3. บุคลากรเป็นเลิศ

          4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล 

 

 

 

ผู้บริหาร

ผบรหาร ลงเวป2

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

complain

ขณะนี้มีผู้ออนไลน์

มี 12 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Joomla templates by Joomlashine