คุณอยู่ที่: Homeวิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสุขภาพ

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอหาดสำราญ ปี  2564

 

วิสัยทัศน์

ระบบบริการสุขภาพมีมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดีเครือข่ายสุขภาพเข้มแข็ง 

พันธกิจ

         1. ส่งเสริมและพัฒนาภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วม ในการจัดการระบบสุขภาพ

          2. พัฒนาระบบบริการและคุณภาพบริการ

          3. พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านสาธารณสุข

          4. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์

          1. ลดอัตราป่วย/ตาย ด้วยโรคที่เป็นปัญหา

          2. ประชาชนได้รับบริการมีคุณภาพและมาตรฐาน

          3. บุคลากรมีสมรรถนะ และมีความสุข

          4. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

 

กลยุทธ์

          1. ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ

          2. บริการเป็นเลิศ

          3. บุคลากรเป็นเลิศ

          4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล 

 

 

 

ผู้บริหาร

ผบรหาร ลงเวป 2566

สาธารณสุขอำเภอหาดสำราญ

(นายสรรเสริญ เส้งขาว)

เบอร์ติดต่อ 087-2679664

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

complain

ขณะนี้มีผู้ออนไลน์

มี 13 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Joomla templates by Joomlashine