คุณอยู่ที่: Homeข่าวเด่น

ข่าวเด่น

EB 12 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

EB 12 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

EB12.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

EB12.2 สรุปรายงานการประชุมการนำเสนอข้อมูลการนำเสนอข้อมูลสาธารณสุข และการเสนอความคิดเห็นการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

EB12.3 ภาพกิจกรรมการประชุม

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

EB 13 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซด์ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดสำราญ

EB13.1 บันทึกข้อความลงนามในประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดสำราญ เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการทุจริต การให้หรือรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB13.2 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดสำราญ เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการทุจริต การให้หรือรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB13.3 หนังสือแจ้งเวียน

EB13.4 บันทึกข้อความรายงานผลตามมาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน

EB 18 ชมรมจริยธรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดสำราญ

แนวทางการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

eb18 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการส่วนภูมิภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ช่องทางการรายงานการดำเนินงานชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

eb 18.1 รายการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมฯ ที่ยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ผ่าน Google Forms

eb 18.2 รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมจริยธรรมฯ ผ่าน Google Forms

eb 18.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมฯ รอบ ๖ เดือน ผ่าน Google Form

eb 18.4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมฯ รอบ ๑๒ เดือน ผ่าน Google Form

 

 

Page 1 of 27

ผู้บริหาร

ผบรหาร ลงเวป 2566

สาธารณสุขอำเภอหาดสำราญ

(นายสรรเสริญ เส้งขาว)

เบอร์ติดต่อ 087-2679664

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

complain

Joomla templates by Joomlashine