คุณอยู่ที่: Homeข่าวเด่นMOIT 12 [หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน]

ข่าวเด่น

MOIT 12 [หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน]

1. มีหลักฐานการจัดโครงการ/กิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานที่ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – วันที่ 31 สิงหาคม 2565

     1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน

     1.2 โครงการ/กิจกรรม

2. มีรายงานการประชุมโครงการ/กิจกรรมที่แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมวางแผนและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามภารกิจที่เลือก

3. มีรายงานการประชุมโครงการ/กิจกรรมที่แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมวางแผนและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ

4. มีรายงานสรุปผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม   ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ

5. มีภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม

6. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารเพื่อรับทราบ สั่งการ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน

7. แบบเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน

ผู้บริหาร

ผบรหาร ลงเวป 2566

สาธารณสุขอำเภอหาดสำราญ

(นายสรรเสริญ เส้งขาว)

เบอร์ติดต่อ 087-2679664

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

complain

Joomla templates by Joomlashine