คุณอยู่ที่: Homeข่าวเด่นMOIT4 หน่วยงานมีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ข่าวเด่น

MOIT4 หน่วยงานมีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

          1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็ปไซด์ของหน่วยงาน

          1.2 หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน

          1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

          1.4 การมอบหมายการปิดประกาศ / ภาพถ่ายการเผยแพร่แผนบนบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

          1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงาน

2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดทุกไตรมาส

           2.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบผลของแผนขัดซื้อจัดจ้างประจำปี และขออนุญาตนำเผย่แพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน

                    - ไตรมาส 1

                    - ไตรมาส 2

                    - ไตรมาส 3

                    - ไตรมาส 4

           2.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

                 (1) งบลงทุน ทุกไตรมาส

                 (2) งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส

                       2.1 งบดำเนินงาน ไตรมาส 1

                       2.1 งบดำเนินงาน ไตรมาส 2

                       2.2 งบดำเนินงาน ไตรมาส 3

                       2.3 งบดำเนินงาน ไตรมาส 4

            2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงาน

3. การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้อื่น ข้อเสนอหรือคู่สัญญา

           3.1 บันทึกข้อความเสนอมาตรฐาน กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

           3.2 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธาณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 ลงวันที่ 12 ต.ค. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

           3.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงาน

ผู้บริหาร

ผบรหาร ลงเวป 2566

สาธารณสุขอำเภอหาดสำราญ

(นายสรรเสริญ เส้งขาว)

เบอร์ติดต่อ 087-2679664

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

complain

Joomla templates by Joomlashine