คุณอยู่ที่: Homeข่าวเด่นMOIT5 [หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565]

ข่าวเด่น

MOIT5 [หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565]

1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็ปไซด์ของหน่วยงาน

2. แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ะรอบเดือน (แบบสขร.1) ในทุกๆไตรมาส

     ไตรมาสที่ 1 แบบสขร.1 เดือนตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564

                                        - ตุลาคม 2564

                                        - พฤศจิกายน 2564

                                        - ธันวาคม 2564

     ไตรมาสที่ 2 แบบสขร.1 เดือนมกราคม 2565 - มีนาคม 2565

                                        - มกราคม 2565

                                        - กุมภาพันธ์ 2565

                                        - มีนาคม 2565

     ไตรมาสที่ 3 แบบสขร.1 เดือนเมษายน 2565 - มิถุนายน 2565

                                        - เมษายน 2565

                                        - พฤษภาคม2565

                                        - มิถุนายน 2565

     ไตรมาสที่ 4 แบบสขร.1 เดือนกรกฎาคม 2565 - กันยายน 2565

                                        - กรกฎาคม 2565

                                        - สิงหาคม 2565

                                        - กันยายน 2565

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงาน

ผู้บริหาร

ผบรหาร ลงเวป 2566

สาธารณสุขอำเภอหาดสำราญ

(นายสรรเสริญ เส้งขาว)

เบอร์ติดต่อ 087-2679664

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

complain

Joomla templates by Joomlashine