คุณอยู่ที่: HomeบุคลากรUncategorised

เกี่ยวกับหน่วยงาน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดสำราญ

หมู่ที่ 9 ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง 92120

โทรศัพท์ 075-208788 http://satahadsumran.com

 

แผนที่ตั้งหน่วยงาน

https://goo.gl/maps/YpdpfTgCarnwNSCx8

 

MAP

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสุขภาพ

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอหาดสำราญ ปี  2564

 

วิสัยทัศน์

ระบบบริการสุขภาพมีมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดีเครือข่ายสุขภาพเข้มแข็ง 

พันธกิจ

         1. ส่งเสริมและพัฒนาภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วม ในการจัดการระบบสุขภาพ

          2. พัฒนาระบบบริการและคุณภาพบริการ

          3. พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านสาธารณสุข

          4. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์

          1. ลดอัตราป่วย/ตาย ด้วยโรคที่เป็นปัญหา

          2. ประชาชนได้รับบริการมีคุณภาพและมาตรฐาน

          3. บุคลากรมีสมรรถนะ และมีความสุข

          4. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

 

กลยุทธ์

          1. ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ

          2. บริการเป็นเลิศ

          3. บุคลากรเป็นเลิศ

          4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล 

 

 

 

person

โครงสร้างการบริหารงาน

                                      โครงสรางสสอ. page-0001

struck 022

ผู้บริหาร

รปภาพ ผบรหาร

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

complain

Joomla templates by Joomlashine