คุณอยู่ที่: Homeข่าวเด่น

ข่าวเด่น

MOIT4 [หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565]

1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

          1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็ปไซด์ของหน่วยงาน

          1.2 หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน

          1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (งบดำเนินการ/งบลงทุน)

          1.4 การมอบหมายการปิดประกาศ / ภาพถ่ายการเผยแพร่แผนบนบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

          1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงาน

2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน

           2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็ปไซด์ของหน่วยงาน

           2.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

                 (1) งบลงทุน ทุกไตรมาส

                 (2) งบดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1

                 (3) งบดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2

            2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงาน

3. การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้อื่น ข้อเสนอหรือคู่สัญญา

           3.1 บันทึกข้อความเสนอมาตรฐาน กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

           3.2 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธาณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 ลงวันที่ 12 ต.ค. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

           3.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงาน

MOIT4 [หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565] (2566)

1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

          1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็ปไซด์ของหน่วยงาน

          1.2 หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน

          1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

          1.4 การมอบหมายการปิดประกาศ / ภาพถ่ายการเผยแพร่แผนบนบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

          1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงาน

2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน

           2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็ปไซด์ของหน่วยงาน

           2.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

                 (1) งบลงทุน ทุกไตรมาส

                 (2) งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส

            2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงาน

3. การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้อื่น ข้อเสนอหรือคู่สัญญา

           3.1 บันทึกข้อความเสนอมาตรฐาน กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

           3.2 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธาณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 ลงวันที่ 12 ต.ค. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

           3.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงาน

MOIT5 [หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565] (2566)

ไตรมาสที่ 1     1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ แบบสขร.1 ไตรมาสที่ 1 และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็ปไซด์ของหน่วยงาน

                      2. แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) เดือนตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565

                          - ตุลาคม 2565

                          - พฤศจิกายน 2565

                          - ธันวาคม 2565

                      3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่ 2     1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ แบบสขร.1 ไตรมาสที่ 2 และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็ปไซด์ของหน่วยงาน

                      2. แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) เดือนมกราคม 2566 - มีนาคม 2566

                      3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่ 3     1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ แบบสขร.1 ไตรมาสที่ 3 และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็ปไซด์ของหน่วยงาน

                      2. แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) เดือนเมษายน 2566 - มิถุนายน 2566

                      3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่ 4   1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ แบบสขร.1 ไตรมาสที่ 4 และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็ปไซด์ของหน่วยงาน

                    2. แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) เดือนกรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566

                    3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงาน

MOIT5 [หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565]

1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็ปไซด์ของหน่วยงาน

2. แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ะรอบเดือน (แบบสขร.1) ในทุกๆไตรมาส

     ไตรมาสที่ 1 แบบสขร.1 เดือนตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564

                                        - ตุลาคม 2564

                                        - พฤศจิกายน 2564

                                        - ธันวาคม 2564

     ไตรมาสที่ 2 แบบสขร.1 เดือนมกราคม 2565 - มีนาคม 2565

                                        - มกราคม 2565

                                        - กุมภาพันธ์ 2565

                                        - มีนาคม 2565

     ไตรมาสที่ 3 แบบสขร.1 เดือนเมษายน 2565 - มิถุนายน 2565

                                        - เมษายน 2565

                                        - พฤษภาคม2565

                                        - มิถุนายน 2565

     ไตรมาสที่ 4 แบบสขร.1 เดือนกรกฎาคม 2565 - กันยายน 2565

                                        - กรกฎาคม 2565

                                        - สิงหาคม 2565

                                        - กันยายน 2565

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงาน

การดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566 - 2570)

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง

2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Page 18 of 18

ผู้บริหาร

ผบรหาร ลงเวป 2566

สาธารณสุขอำเภอหาดสำราญ

(นายสรรเสริญ เส้งขาว)

เบอร์ติดต่อ 087-2679664

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

complain

Joomla templates by Joomlashine