คุณอยู่ที่: Homeข่าวเด่น

ข่าวเด่น

MOIT 9 [หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย]

1. หลักฐานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย และการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน

      1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

      1.2 โครงการ

2. รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมฯ

3. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมฯ  และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน

4. รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานฯ

5. ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม

6. แบบเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน

MOIT 9 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน (2566)

1.  คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน

2.      คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน

3.  หลักฐานแสดงถึงช่องทางการร้องเรียน ตามข้อ 1. และข้อ 2. ผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ หรือช่องทางอื่นๆ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดสำราญ

4.      แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน

MOIT1 [หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงาน] (2566)

1. คำสั่ง/กรอบแนวทาง

     1.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็ปไซด์ของหน่วยงาน

     1.2 คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดสำราญ เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลเว็บไซด์

     1.3 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดสำราญ เรื่อง กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงานในสังกัด ตามมาตรฐานเว็ปไซด์ภาครัฐ

     1.4 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซด์ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดสำราญ

2. การรายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงาน ในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2565)

     2.1 บันทึกข้อความลงนามรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็ปไซด์ของหน่วยงาน

     2.2 รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงาน ในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2565)

     2.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซด์ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดสำราญ

MOIT1 [หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงาน]

1. คำสั่ง/กรอบแนวทาง

     1.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็ปไซด์ของหน่วยงาน

     1.2 คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดสำราญ เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลเว็บไซด์

     1.3 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดสำราญ เรื่อง กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงานในสังกัด ตามมาตรฐานเว็ปไซด์ภาครัฐ

     1.4 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซด์ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดสำราญ

2. การรายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงาน ในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2564)

     2.1 บันทึกข้อความลงนามรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็ปไซด์ของหน่วยงาน

     2.2 รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงาน ในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2564)

     2.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซด์ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดสำราญ

Page 18 of 22

ผู้บริหาร

ผบรหาร ลงเวป 2566

สาธารณสุขอำเภอหาดสำราญ

(นายสรรเสริญ เส้งขาว)

เบอร์ติดต่อ 087-2679664

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

complain

Joomla templates by Joomlashine