คุณอยู่ที่: Homeข่าวเด่น

ข่าวเด่น

MOIT19 [หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน และมีการรวมกลุ่มในนาม “ชมรม STRONG” ]

1. มีบันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน

2. มีแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

3. มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

4. มีบันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน

5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะบนเว็บไซด์ของหน่วยงาน

6. มีแนวทางการดำเนินกิจกรรมของ “ชมรม STRONG”

7. มีรายชื่อสมาชิก “ชมรม STRONG”

8. มีกิจกรรมดำเนินงานของ“ชมรม STRONG”

9. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะบนเว็บไซด์ของหน่วยงาน

MOIT2 [หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน]

1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย

    1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย หมายเลขโทรศัพท์

    1.2 นโยบายของผู้บริหาร

     1.3 โครงสร้างหน่วยงาน

    1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

      1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

      1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานตามหน้าที่ อำนาจและภารกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

     1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ตั้งหน่วยงาน

     1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564

5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน

7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม

8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ

11. คู่มือการปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่

12. คู่มือการปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

13. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

14. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ

15. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

16. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

17. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

     17.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2564)

     17.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี

     17.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี

     17.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข/แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง

     17.5 แบบสรุปการจัดหาพัสดุแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ 2565 (แบบ สขร.1)

18. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงาน

 

MOIT3 [หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564]

1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็ปไซด์ของหน่วยงาน

2. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2564 ครบทั้ง 4 องค์ประกอบ คือ

     (1) การวิเคราะห์ความเสี่ยง

     (2) การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด

     (3) การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

     (4) แนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงาน

MOIT2 [หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน] (2566)

1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย

    1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย หมายเลขโทรศัพท์

    1.2 นโยบายของผู้บริหาร

     1.3 โครงสร้างหน่วยงาน

    1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

      1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

      1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานตามหน้าที่ อำนาจและภารกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

     1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ตั้งหน่วยงาน

     1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564

5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน

7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม

8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

10. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน 

11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ

12. คู่มือการปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่

13. คู่มือการปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

14. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

15. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ

16. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

17. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

18. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

     18.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2565)

     18.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

     18.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี

     18.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข/แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง

     18.5 แบบสรุปการจัดหาพัสดุแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ 2565 (แบบ สขร.1)

19. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงาน

 

MOIT3 [หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565] (2566)

1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็ปไซด์ของหน่วยงาน

2. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2565 ครบทั้ง 4 องค์ประกอบ คือ

     (1) การวิเคราะห์ความเสี่ยง

     (2) การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด

     (3) การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

     (4) แนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงาน

Page 17 of 18

ผู้บริหาร

ผบรหาร ลงเวป 2566

สาธารณสุขอำเภอหาดสำราญ

(นายสรรเสริญ เส้งขาว)

เบอร์ติดต่อ 087-2679664

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

complain

Joomla templates by Joomlashine