คุณอยู่ที่: Homeโครงสร้างการบริหารงานUncategorised

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ : เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอหาดสำราญ

“ เป็นเครือข่ายบริการสุขภาพที่มีระบบบริการสุขภาพได้มาตรฐาน ภายใต้ความร่วมมือของภาคีเครือข่าย

สู่การมีสุขภาพดีของประชาชนภายในปี 2564

 

พันธกิจ

1. จัดบริการสุขภาพแบบองค์รวม มีมาตรฐาน ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี

2. ส่งเสริมสุขภาพประชาชนเชิงรุก โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในเครือข่ายบริการสุขภาพ

 

โครงสร้างการบริหารงาน

struck 022

person

ผู้บริหาร

รปภาพ ผบรหาร

Joomla templates by Joomlashine